بازگشت به صفحه اصلي

عکس از: حبيب الله شهبازي

       منظره اراضي و باغات دارنگان از کوه دلو

                                          تنگ خاني منسوب به امامقلي خان حاکم فارس در زمان صفوي

                                                                                                                                                   کوه نشينان طايفه ناصرو از ايل سرخي

                         "گل بي منت بارون"                                                                                                    درخت کيالک

         ميوه کيالک                                              بادام کوهي (مجک)

              در زير ديوار تادنگ                                                                منظره دشت سياخ و دارنگان

 

 

 

 قله کوه دلو- دشت کرگله، ييلاق طايفه ناصرو

 


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.